เตรียมรับนักท่องเที่ยวเพิ่มหลังขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VOA

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทะลุ 41 ล้านคน จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจตรา Visa on Arrival

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมกับหน่วยงานด้านท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทะลุ 41 ล้านคนในปีนี้ เนื่องจากการขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa on Arrival (VOA) ให้กับนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ ไปจนถึง 30 เมษายน โดยหน่วยงานด้านท่องเที่ยวระดมความเห็นวางแผนรับมือลดการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเข้ามาผ่านเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำในช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน สงกรานต์ ซึ่งเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมากถึง 970,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3

การหารือครั้งนี้ยังเสนอแนวทางที่สามารถต่อยอดพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว เช่น เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียส่วนบุคคล รองรับกับการเกิด E – VOA และ E – Visa ซึ่งจะเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคม ระบบเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งระบบความปลอดภัยท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมผลักดันให้เป็นพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติต่อไป

Scroll to top