สนช.เห็นชอบพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย แก้ปัญหาประมงไทย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย รัฐบาลยืนยันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทำประมงอย่างยั่งยืน รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ประชุมพิจารณาพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทยที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงหลักการและเหตุว่า พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน จึงต้องปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองเรือประมง ตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องปราบการกระทำผิด และเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และต้องกระทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทำประมงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561 เป็นการตราขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การทำประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไร้การควบคุม ทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าท่า กำหนดบทบัญญัติในการจดทะเบียน การขอโอนกรรมสิทธิ์ การเพิกถอนเรือไทย การเพิ่มโทษทางปกครอง

ขณะที่สมาชิก สนช.สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองเรือประมงตลอดจนบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน และเพื่อการแก้ไขพระราชกำหนดต้องให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้น

จากนั้น ที่ประชุม สนช. มีมติเอกฉันท์ผ่านพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย ด้วยคะแนนเสียง 182 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง.-สำนักข่าวไทย

Scroll to top